Gymnasium masterclass

Een leerling die een vwo-advies heeft gekregen kan op het TBL kiezen tussen atheneum en gymnasium. Beide opleidingen geven toegang tot een universitaire studie. Een gymnasiumleerling volgt dezelfde vakken als een atheneumleerling, maar krijgt daarnaast ook Grieks en Latijn. Deze twee talen staan aan de grondslag van onze West-Europese geschiedenis. Zo bevatten de moderne Europese talen nog vele sporen van het Grieks en Latijn en is de Oudheid nog aanwezig in onze wetten, onze democratie, onze architectuur en vooral in onze cultuur en literatuur. Een gymnasiumleerling maakt daarom niet alleen kennis met twee spannende en mooie talen, maar krijgt met behulp van deze twee talen een kijkje in de basis van onze cultuur.

Het Griekse en Latijnse taalsysteem verschilt erg van dat van het Nederlands. Enerzijds maakt dat de talen boeiend, en anderzijds zorgt dat ervoor dat een gymnasiast inzicht krijgt in het fenomeen taal in het algemeen. Het vertalen van Griekse en Latijnse ontwikkelt het analytisch inzicht van een gymnasiumleerling en maakt de omgang met moeilijke teksten gemakkelijker. Kennis van de klassieke talen is een voordeel voor vele vervolgstudies, bijvoorbeeld als je geneeskunde, rechten, filosofie, geschiedenis of een taal wilt gaan studeren.

Mythes en verhalen

Niet alleen leveren Grieks en Latijn veel voordelen op, maar het zijn ook nog eens leuke vakken. Het vertalen van de teksten is te vergelijken met het oplossen van een lastige puzzel. En hoewel de taal centraal staat in de lessen, kan die taal niet begrepen worden zonder de prachtige Griekse mythes en de spannende Romeinse geschiedverhalen. Daar wordt in de lessen dan ook uitgebreid bij stilgestaan.

Een reis door de geschiedenis

In de vierde en vijfde klas staat bovendien Klassieke Culturele Vorming op het curriculum. In deze lessen maken de leerlingen uitgebreid kennis met de Griekse en Romeinse architectuur en beeldhouwkunst. Deze lessen monden ten slotte uit in de Rome- en Griekenlandreis aan het einde van de vijfde klas, waar de leerlingen lijfelijk kennis maken met die landen waar ze zoveel over hebben geleerd in voorgaande jaren.

Dies Gymnasialis (gymnasiumdag)

Ieder jaar wordt er voor alle gymnasiumleerlingen een dag georganiseerd met allerlei leerzame en leuke workshops en culturele activiteiten rondom het thema Griekse en Romeinse oudheid: de Dies Gymnasialis. De workshops waar leerlingen zich voor in kunnen schrijven zijn o.a. Ars et Mathesis, cuncti coquere en kunstgeschiedenis.

Bij de meeste workshops zitten de leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw door elkaar.  Het middagprogramma bestaat in 2019 uit een voorstelling door Aluin (bovenbouw) en een vertelling door Paul Groos (onderbouw).

Certificaat

Als leerlingen uit klas 3 gymnasium vanwege hun profielkeuze voor de Tweede Fase geen Latijn en/of Grieks meer volgen vanaf klas 4, krijgen zij een certificaat voor de klassieke talen (mits zij deze vakken met een voldoende afsluiten).

In de bovenbouw gymnasium werken de leerlingen, net als de leerlingen van havo en atheneum, binnen de kaders van de Tweede Fase.

Leerstijlen gymnasium

Gymnasiumleerlingen zijn zelfstandig. Ze willen vooral zelf met nieuwe stof aan de slag en nieuwe dingen ontdekken. Ze werken graag met een planner, zodat ze kunnen versnellen als ze de stof goed hebben begrepen. Gymnasiumleerlingen voelen zich uitgedaagd door complexe opdrachten. Ze zoeken verbanden en samenhang tussen verschillende onderwerpen. Docenten op het TBL kiezen ervoor om aan gymnasiumleerlingen les te geven en houden de instructietijd in deze klassen extra kort, kijken over de grenzen van hun vakgebied en halen de actualiteit binnen in hun lessen. Naast klassikale uitleg zal een docent graag de bewijslast bij de leerlingen leggen. Het gymnasium kies je voor drie jaar. Na het derde jaar kun je ervoor kiezen om in de bovenbouw verder te gaan met je gymnasiumopleiding. Kies je ervoor om verder te gaan op het atheneum, dan ontvang je een certificaat als beloning en bewijs voor drie jaren gymnasium. Je diploma, eind klas 6, is een vwo-diploma en geeft in beide gevallen recht op het volgen van een universitaire vervolgstudie.

Typisch gymnasium

Op het gymnasium krijg je naast de vakken die de atheneumleerlingen ook hebben, de klassieke talen Grieks en Latijn.

Ook wordt er in deze en andere lessen ruim aandacht besteed aan de klassieke cultuur.

Je maakt kennis met de Griekse mythen. En je zult gaan merken dat de klassieke talen Grieks en Latijn en de klassieke cultuur belangrijk zijn geweest voor de maatschappij en de wereld waarin wij nu leven.

Twee vakken extra betekent in de dagelijkse lespraktijk dat je per week één lesuur meer hebt dan atheneumleerlingen.

Je hebt dan minder lesuren voor Nederlands, Frans en Engels en wiskunde op het rooster staan. Wij zien dat gymnasiumleerlingen het aankunnen om met meer snelheid door deze en andere vakken te gaan. Dat maakt dat ze het in minder tijd kunnen doen. Zeker ook omdat de klassieke talen Grieks en Latijn de andere talen ondersteunen. De taal van toen komt terug in de taal van nu.

Als gymnasiumleerling kun je deelnemen aan (buitenschoolse) activiteiten die door de school worden georganiseerd. Daarnaast organiseren we voor de gymnasiasten activiteiten die aansluiten bij hun opleiding zoals: filosoferen, een excursie naar het Valkhof in Nijmegen, een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en in de bovenbouw een Romereis voor klas 5.

Latijn, Grieks en nog meer

Op het gymnasium krijg je twee vakken meer: Latijn en Grieks. Daarnaast worden ook bij andere vakken allerlei verbanden gelegd naar de Klassieken. Je hebt iets meer vakken dan op het atheneum, maar we zorgen ervoor dat het lesrooster niet overvol raakt. Je krijgt hierdoor voor sommige vakken iets minder lestijd in je rooster dan op het atheneum, bijvoorbeeld Nederlands krijg je 3,5 uur i.p.v. 4 uur per jaar.  We vragen daarvoor extra motivatie en doorzettingsvermogen van onze gymnasiasten.

Het gymnasium wordt door sommigen nog wel eens gezien als een “oubollige” opleiding. Waarom zou je extra vakken volgen? Wat levert het je op? In deze snelle moderne tijd heb je toch veel meer behoefte aan andere vakken of vaardigheden zoals de veel genoemde 21 eeuwse vaardigheden.

Het gymnasium, deze prachtige opleiding die al heel lang bestaat, is eigenlijk de voorloper is van het moderne onderwijs. De vaardigheden kritisch denken, communiceren, probleem oplossen, samenwerken en creatief denken werden in de oudheid al veelvuldig toegepast. Gelukkig maar, anders had onze maatschappij zich niet ontwikkeld tot de moderne maatschappij die het nu is.

Een voorbeeld: kritisch denken is zo’n moderne vaardigheid. Dit veronderstelt analytisch denken en een onderzoekende houding. Een kritische denker onderzoekt het eigen denkproces en stelt zo nodig beslissing, opvatting of handeling bij. Archimedes, een Griekse wetenschapper, heeft zich in zijn tijd bezig gehouden met natuurkunde en wiskunde. Hij heeft o.a. het katrol uitgevonden. En dat ging niet van het ene op het andere moment. Uitproberen, bijstellen, opnieuw beginnen. Eigenlijk is dat nog steeds aan de orde in het moderne wetenschappelijke onderzoek. En dat leren we onze leerlingen ook.

Het gymnasium heeft een meerwaarde!

  • De klassieke talen en culturen: Latijn en Grieks
  • Een klassieke opleiding: bij alle vakken worden links gelegd naar de Klassieken.
  • Taalgevoel ontwikkelen, omgaan met moeilijke teksten
  • Analytisch denkvermogen ontwikkelen
  • Een brede, algemene ontwikkeling
  • Inzicht in de wortels van onze samenleving

Kies je voor gymnasium op het TBL, dan kies je voor:

  • een opleiding die je voorbereidt op een wetenschappelijke studie aan de universiteit.
  • een opleiding op hoog niveau, die jou uitdaagt om je talenten te ontplooien.
  • een opleiding met een masterclass, die jou de mogelijkheid biedt je te verdiepen in een gebied naar jouw keuze: de masterclass Art, Business, Science of Sport & Life Sciences.

Bij de aanmeldingen kies je voor de gymnasiumbrugklas of de atheneumbrugklas. In de eerste weken van het schooljaar maak je je keuze voor een van onze masterclasses.