Internationalisering op het TBL

Door de veranderende pluriforme samenleving, de internationale oriëntatie van Nederland en de ‘krimpende wereld’, hebben onze leerlingen nu en in de nabije toekomst een steeds wijdere oriëntatie op het gebied van studie en beroep. Dit betekent voor ons onderwijs dat wij onze leerlingen hierop dienen voor te bereiden. We helpen ze een open houding aan te nemen t.a.v. deze ontwikkelingen. En helpen ze met het verwerven van competenties die noodzakelijk zijn om in een mondiale samenleving te functioneren.

Internationalisering is daarom een onmisbaar en integraal onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Definiëring internationalisering

Internationalisering in ons onderwijs omvat alle les- en buitenlesactiviteiten die bijdragen tot het kunnen functioneren in een mondiale samenleving. De activieiten leiden tot een houding van openheid, begrip en respect voor de pluriforme Nederlandse samenleving en andere culturen in de wereld.

Doelstellingen

Om het bovenstaande te kunnen realiseren hebben we een zevental doelen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan de pijlers van ons schoolplan.

Onderwijsleerprocessen centraal stellen:

De leerlingen hebben ruime kennis van vreemde talen en culturen.

  1. Leerlingen hebben een brede (internationale) oriëntatie op het gebied van de verschillende kunstuitingen, zoals bouwkunst, schilderkunst, muziek en drama.
  2. Leerlingen hebben kennis van Europese en wereldorganisaties op het gebied van onderwijs, handel en internationaal recht.
  3. Leerlingen hebben de vaardigheid om zich in een vreemde omgeving te bewegen en daarbinnen ook te communiceren.
  4. Leerlingen zijn vaardig in het onderzoeken en ontdekken van de verschillen tussen de eigen normen en waarden en die van andere culturen.

De reizen in 4 havo en 5 vwo

De leerlingen van 4 havo en 5 vwo gaan in de laatste activiteitenweek samen naar een groot aantal bestemmingen. Alle leerlingen reizen naar ofwel Londen, Barcelona, Krakau/Praag, de Ardennen, Riga/Tallinn, Rome, Sicilië, een muziekreis of worden in de gelegenheid gesteld om in klein verband zelf een reis te organiseren. Voor alle reizen zijn speciale regels voor deelname die worden toegelicht op de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Deelname is verplicht. Leerlingen die al op reis zijn geweest kunnen op school een vervangend programma draaien maar mogen ook inschrijven. De indeling van de reizen geschiedt op basis van een loting die ook wordt toegelicht op dezelfde avond.

De reizen in 4 vwo

In 4 vwo is er voor de leerlingen met Frans in hun pakket een uitwisseling met het Institution Saint Joseph in Le Havre.

Leerlingen uit 4 havo en 4 vwo kunnen in het voorjaar deelnemen aan de reis naar Taizé.